ЦІННОСТІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ: ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ПУБЛІЧНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ В УКРАЇНІ

  • Пятківський Роман Олександрович к.філос.н., доц., докторант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ https://orcid.org/0000-0001-6821-3043
Ключові слова: цінність; публічний службовець; публічне управління; професійна місія; принципи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; демократичне врядування, етична інфраструктура.

Анотація

У статті наголошено на ролі цінностей як мотивів та регуляторів професійної діяльності публічного службовця, його відносин у сфері публічної служби. Представлено аксіологічну модель публічного управління в Україні, яка орієнтується на ціннісні засади демократичного врядування. На основі соціологічних даних проаналізовано відповідність ціннісних ієрархій українських публічних службовців офіційно задекларованим ціннісним координатам публічної управлінської діяльності. Наголошено на небезпеках, які несе виявлена недооцінка чиновниками цінності служіння своєму народу та громадянам, а також значущості низки інших демократичних та моральних цінностей. Висловлено пропозиції щодо шляхів закріплення у моральній свідомості вітчизняних службовці ціннісної матриці демократичного врядування.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Державна служба: аспекти та практики