ПОВНОВАЖЕННЯ РДА У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ: АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ТА ПРАКТИКИ

  • Мамонова В.В.
  • Кожуріна В.М.
Ключові слова: земельна децентралізація; структура місцевих органів виконавчої влади; розподіл повноважень; земельні ресурси громади; управління земельними відноси- нами; соціологічне опитування

Анотація

У статті проведено науковий аналіз регулювання повноважень районних державнихадміністрацій у сфері управління земельними відносинами. Дослідження проведено з ме-тою формування стратегічного бачення структури та функцій районних державних адмі-ністрацій у зв’язку з реорганізацією та укрупненням районів. Визначено, що нормативнезакріплення функцій органів влади районного рівня по управлінню землями, регулюваннюекологічної безпеки потребує уніфікації, так як в базових законах норми різняться за змістомта формулюванням. Вказані повноваження потребують відображення у структурі районноїдержавної адміністрації, згідно з базовим законом управління (структура органу державноївлади повинна відповідати функціям).З метою дослідження практики, проаналізовано структуру 40 районних адміністраційрізних областей України, встановлено, що реально існуюча структура не відповідає функ-ціональному навантаженню, закріпленому в законодавстві. Саме такі невідповідності уне-можливлюють перехід до другого етапу децентралізації, який вже відбувається на зако-нодавчому рівні. Для застосування досвіду передових громад, здійснено науковий аналізрезультатів опитування працівників органів влади районного та місцевого рівня. Темою ан-кетування був розподіл повноважень та відповідальності у різних сферах, зокрема у сферіземельних відносин. Встановлено, що наявна загальна тенденція до розмивання районногорівня влади, так як основний масив повноважень отримали органи місцевого самоврядуван-ня. Виявлено ряд функцій (контрольних), які працівники обох структур вважають за доцільневиконувати спільно. Розглянуто проблеми, що можуть виникати при співробітництві РДА таорганів місцевого самоврядування в окресленій сфері.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Політичні та правові засади державного управління