ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ (В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ)

  • Щербак Н.В.
Ключові слова: державна політика; аналіз політики; державне управління; реформа; модернізація; парламент; уряд

Анотація

блем реалізації державної політики. Аргументовано, що особливого значення набуваютьці питання в умовах реалізації реформи державного управління. Дано визначення аналізувигід і витрат як методу оцінки рішень на рівні політики, що виражає в грошовому виміріцінність політичних результатів стосовно усіх членів суспільства. Доведено, що аналіз ви-гід і витрат застосовується на сьогодні при підготовці політичних рішень, програм, проєктів,нормативно-правових актів, а також реалізації інших заходів щодо реалізації державної по-літики. Всебічно проаналізовано питання причин виникнення та історичної еволюції інстру-ментів вибору оптимального підходу до вирішення проблем реалізації державної політикияк в Україні, так і в інших зарубіжних країнах. Обґрунтовано, що система моніторингу тааналізу впливу державної політики повинна мати зворотний зв’язок з питаннями щодо поліп-шення реалізації, нагляду та реформування законодавства. Ураховуючи вищевикладене,зазначено, що суб’єкти законодавчої ініціативи мають включати до нових законопроєктів по-ложення, які визначають процедури зворотного зв’язку. На основі проведеного дослідженнявироблено практичні рекомендації щодо упровадження нових інструментів реалізації дер-жавної політики у діяльність органів державної влади, зокрема в умовах реалізації реформидержавного управління.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Механізми державного управління