Збірник наукових праць "Актуальні проблеми державного управління"

Засновник - Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Видання збірника засновано в 1997 році з періодичністю виходу – двічі на рік, обсягом до 30 обл.-вид. арк. та разовим тиражем 300 примірників (свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України – КВ № 15528–4100).

Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки “Державне управління”, обмін досвідом з проблем державного управління та місцевого самоврядування (правові, економічні, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні та ін.).

Збірник зареєстровано у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) –

ISSN 1684-8489.

Статті наукового збірника, що згруповані в сім розділів, висвітлюють проблемні питання теорії та історії державного управління, функціонування механізмів державного управління, регіонального управління та місцевого самоврядування, державної служби, політичних і правових засад державного управління, світового досвіду в даній сфері, соціальної та гуманітарної політики.

З 1998 року включений до переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1643 збірнику присвоєно  категоріюя «Б» naukovikh-fakhovikh-vidan-281119.doc

Міжнародний цифровий ідентифікатор – doi: 10.342/apdu – присвоюється всім статтям починаючи з 2019 р.

Випуски збірника наукових праць «Актуальні проблеми державного управління» розміщені на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України  та на веб-сторінці ХарРІ НАДУ: 

Збірник індексується в Google Scholar 

З 2017 року збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International  

 

Редакційна політика видань

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ЯК ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ таких збірників наукових праць, як «Актуальні проблеми державного управління», «Теорія та практика державного управління» та «Держане будівництво», ДОТРИМУЄТЬСЯ певного рівня вимог при прийомі та публікації статей, КЕРУЄТЬСЯ рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

ПОЛІТИКА ВИДАНЬ ґрунтується НА ПРИНЦИПАХ об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації, обов’язкового рецензування статей, дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей.

Етичні норми діяльності редколегій

Редколегії несуть відповідальність за СВОЄЧАСНЕ ВИДАННЯ зазначених вище збірників наукових праць .

Головні редактори збірників наукових праць та члени редколегій приймають рішення щодо СХВАЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО ДРУКУ.

Статті, що надходять для публікації, обов’язково проходять ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ членами редколегій. Правильність викладу та наукова значущість статті є ОСНОВНИМИ КРИТЕРІЯМИ рекомендації наукових публікацій до друку. Редколегії мають право відхилити статтю або повернути її автору на доопрацювання відповідно до зауважень.

Етичні зобов’язання авторів

Автори статті несуть ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за зміст статті та достовірно поданий фактичний матеріал.

Автори повинні подавати до збірників наукових праць лише оригінальний матеріал, раніше не опублікований.

За умов використання чи цитування напрацювань інших осіб необхідно робити ПОСИЛАННЯ на авторів та джерела запозичень. Порушення зазначених вимог розцінюється редколегією видання як плагіат та є недопустимим та неетичним.

Автори повинні надавати на розгляд редколегії статтю, оформлену ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ ВИМОГ щодо публікацій у збірниках наукових праць ХарРІДУ НАДУ.

Етичні зобов’язання рецензентів

Всі статті, що подаються до друку повинні бути прорецензовані.

Рецензування статей членами редколегій Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ ЕТАПОМ під час схвалення статті до друку.

Рецензенти видань здійснюють наукову експертизу авторських праць, зберігаючи ПОВНУ КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. Усі матеріали, зокрема неопубліковані, не можуть використовуватися рецензентами з особистою чи іншою метою без згоди автора (авторів).

 

Порядок рецензування статей

 1. З метою дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, і ЗАПОБІГАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОРУШЕНЬ цих норм проводиться ОБОВ’ЯЗКОВА ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ всіх статей, що публікуються у збірниках наукових праць Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України («Актуальні проблеми державного управління», «Теорія та практика державного управління» та «Держане будівництво»).

 

 1. Наукові статті, що надійшли до редколегії задовольняють формальним критеріям, розглядаються на засіданні редакційної колегії кожного окремого збірника НА ПРЕДМЕТ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕМАТИЦІ збірника та визначення кола рецензентів.

Надіслані матеріали підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редакційної колегії або фахівці відповідної галузі. Рецензування проводиться конфіденційно.

 1. РЕЦЕНЗЕНТОЦІНЮЄ:
 • достатність розкриття актуальності статті;
 • обґрунтування зв’язку проблеми, яка поставлена в статті, з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • повноту аналізу останніх досліджень і публікацій із загальної проблеми;
 • відповідність цілей статті проблемі, яку розглядає автор;
 • обґрунтування отриманих наукових результатів;
 • наукові висновки та їх відповідність меті статті;
 • перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

А також рецензент оцінює термінологічну однозначність статті; знання автором наукової літератури з обговорюваного кола проблем, у тому числі міжнародний досвід; особливості стилю та мови автора статті (ясність мови та стилю, необхідність додаткового наукового та літературного редагування і т.п.).

 

 1. Рецензія повинна містити КОНКРЕТНІ ВИСНОВКИ щодо доцільності публікації із зазначенням основних недоліків статті (якщо такі є), а також висновок про можливість опублікування: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених недоліків» або «не рекомендується».
 2. Рецензія оформлюється удрукованому варіанті,повинна бути підписанарецензентомі засвідченапечаткою установиза місцем роботирецензента.
 3. У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову. ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ про доцільність публікації приймається редакційною колегією конкретного збірника.